Om Northern Care

1. Om oss

Now Boarding AB startade våren 2016 som ett dotterbolag till det internationella konsultföretaget Gate 88. Syftet var att genom Gate 88 som är experter och aktiva på den internationella sjukvårdsmarknaden få tillgång till spännande varumärken att etablera och sälja till den svenska sjukvårdsmarknaden.

Sedan starten har Now Boarding jobbat hårt med att etablera och öka medvetenheten om bolaget som en pålitlig och värdeskapande leverantör i den konservativa svenska sjukvårdsmarknaden.

Now Boarding finns i dag registrerade i de olika viktiga databaserna som utgör grunden för att de

21 sjukvårdsregionerna ska kunna upphandla och beställa företagets produkter.

Now Boarding har investerat i flera olika event, ställt ut på lokala och nationella sjukvårdsmässor. Företaget har även deltagit i olika RFI inbjudningar samt genomfört flera större produktpresentationer för de olika regionerna och deras sortimentsgrupper.

Förutom detta är man idag upphandlad i 8 regioner med Skåne i söder och Norrbotten i norr.

2. Affärsidé

Now Boarding agerar distributör för olika internationella sjukvårdsrelaterade produkter och lösningar. Now Boarding skriver s.k. distributörs-avtal med leverantörer och tillverkare som sedan importeras och säljs genom företagets kanaler på den svenska sjukvårdsmarknaden.

Affärsidén har kommit att revideras med tiden och omfattar i dag ett affärsområde

”sjukvårdsprodukter” Detta för att 100 % kunna fokusera och skapa värde i ett krävande men växande segment. Sjukvården brottas i dag med många utmaningar där en lösning är att upphandla produkter och tjänster som kan effektivisera och underlätta arbetet för vårdpersonal.

Dessutom besitter personerna i moderbolaget Gate 88 stor kompetens inom området sjukvård och kan lättare bidra och stötta i den dagliga verksamheten.

3. Vår vision

Fysiska eller psykiska funktionshinder får aldrig leda till ett socialt funktionshinder. Vi levererar vårdlösningar och kunskap som förbättrar rörligheten och vardagen för personer med funktionshinder. Med 25 års erfarenhet omvandlar vi kunskap och erfarenhet i praktiken, och vi lyssnar alltid noggrant på våra kunder.

4. Vårt uppdrag

Vår vision är vår ledstjärna och genomsyrar hela vår verksamhet och sättet vi möter marknaden och våra kunders högt ställda förväntningar. Vi arbetar aktivt med att förbättra produkter, tjänster och processer. Vi söker alltid möjligheter att standardisera våra lösningar och produkter i syfte att förenkla och möta marknadens krav på kvalitet, säkerhet och miljö.

5. Värderingar

5.1 Lyhörda

Genom att lyssna på marknaden, våra kunder och våra kunders krav skapar vi en miljö där vi snabbt anpassar oss och effektivare kan möta de utmaningar som våra kunder, brukare och marknader står inför.

5.2 Avvikelser, reklamationer och klagomål

Vi strävar efter hög noggrannhet i allt vi gör, med 25 år i branschen har vi lärt oss att effektiva och dokumenterade interna och externa kundprocesser ger en högre kvalitet och ett ökat mervärde för våra kunder. Exempelvis, om en produkt går sönder byter vi ut den mot ny produkt under utredningen av den produkt som gått sönder.

För att undvika klagomål om våra produkter, strävar vi alltid efter att utbilda och informera våra kunder om handhavande och olika användningsområden. Detta för att förebygga felanvändning av våra produkter som kan leda till klagomål.  

5.3 Kvalitetsmål

Vi genomför regelbunden uppföljning av leveranser och eventuella avvikelser samt kvalitetsärenden. Dessa uppföljningar genomförs antingen genom kunds önskemål eller förslagsvis varje kvartal tillsammans mellan kunden och oss leverantören. Förslag på agenda finns framtagen. Rutiner för ändamålet finns. Syftet är att undvika kostnader relaterade till processen.

Agenda:

Leveranssäkerhet

 • Uppföljning avvikelser, klagomål.
 • Återkoppling reklamationer.
 • Kompetens och utbildningsbehov.
 • Övriga frågor.

5.4 Engagemang
Vi har alltid som mål att överträffa våra kunders höga förväntningar. Medarbetare i alla led ska möta kunden med en positiv och engagerad attityd. Vi ska vara proaktiva och agera med stort ansvar.

6. Policy

För att minimera problem och reklamationer strävar vi alltid efter att göra 100 % rätt första gången.

Säkerställa att våra åtaganden överensstämmer med gällande CE märkningar, standarder NENEN-ISO 9001: 2008, BS EN ISO 13485: 2012 och NEN-EN-ISO 14001:2015 samt den nya förordningen om medicintekniska produkter (2017/745, MDR).

Upprätta arbetsbeskrivningar som tydliggör arbetsuppgifter och skapandet av goda arbetsvillkor, samt upprätta åtgärder för att förebygga olyckor och minskad sjukfrånvaro.

Skapa en motiverande och utvecklande arbetsmiljö där vi tar tillvara på medarbetares kunskap och initiativförmåga i syfte att skapa kontinuitet bland personalen.

En effektiv produktion i enlighet med tillverkningspraxis (GMP) som handlar om kontinuerlig information till alla anställda att på ett lättförståeligt sätt lyfta frågor om säkerhet, hälsa och miljö på arbetsplatsen.

Arbeta aktivt för att minska och förebygga miljöskador, miljöolägenheter, energi-förbrukningen och förpackningsavfall.

Kontinuerligt förbättra kundnöjdheten genom ett högt fokus på säkerhet, hälsa och miljöfrågor i syfte att skapa värde för våra kunder. Vår kundresa.

Förebygga skador genom att säkerställa att säkerheten och arbetet för alla berörda, inklusive tredje part sköts i enlighet med upprättade rutiner.

Underhålla och kontinuerligt förbättra processer, tjänster och produkter inom området kvalitet, säkerhet och miljö.

Aktivt utövande av ”social omsorg”, förebyggande och minskning av risker, skador eller olägenheter när det gäller luft, vatten och vatten markförorening, avfall och förorening. Detta görs genom regelbunden och aktiv dialog med organisationer och myndigheter inom området.

En ökad medvetenhet om inköp av produkter, tjänster och övrigt upphandlade leverantörer i syfte att minska koldioxidutsläppen. Bidra till att minska buller, energiförbrukning, avfall och luftföroreningar.

7. Kvalitetsledning- och miljö

Våra kunder bedriver olika typer av verksamheter och har olika förutsättningar, därför försöker vi vara flexibla i hur vi arbetar, vara lyhörd och anpassa oss så bra det går utifrån våra kunders efterfrågan och önskemål. Vi använder i grunden en validerad och beprövad arbetsprocess som baseras på ISO 9001. Eftersom vi inte har någon egen tillverkning så värdesätter vi att våra samarbetspartners och leverantörer har legitima arbetssätt och certifikat som ett kvitto på hög kvalitet och standard.

Utgångspunkt för kvalitetsarbetet är nyttan, vad tillför våra produkter till marknaden, vilken skillnad gör dessa för användaren och hur kan man minska kostnader och slitage genom att jobba med våra produkter.

Vår första utgångspunkt är alltid nyttan, eller hur kan vi hjälpa våra kunder att minska kostnad och onödigt slitage på personal ute i verksamheterna.

Vilken utmaning ska vi bidra till att lösa? En viktig parameter för kvalitetssäkring är att förstå nyttan och vilken skillnad den kan göra och tillsammans med kunden definiera önskat läge och resultat efter en affär tillsammans med oss.

Vårt arbete med miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Inom ramen för vår egen verksamhet arbetar vi för att minska miljöbelastningen. Vi ska följa tillämplig miljölagstiftning och andra miljökrav samt i det dagliga arbetet vara ett föredöme genom att minska miljöbelastningen. Vi beaktar miljöaspekter vid inköp av förbrukningsmaterial, fordon, utrustning, resor samt tjänster. Som ett exempel på detta så använder vi bara elbilar som tjänstefordon och källsorterar allt avfall. Vi strävar efter en lägre energiförbrukning. I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare. Vi minskar negativ miljöpåverkan genom utbildning.

Sverige har 16 miljökvalitetsmål mot agenda 2030. Där vill vi göra vad vi kan för att bidra och på så sätt också arbeta succesivt, och målinriktat med en ambition att minska vår klimatpåverkan.

Effektiva leveranser med en samarbetspartner inom logistik med tydliga miljömål och med en ambition att bli helt utsläppsfria.

Mer information om vår logistikpartner Schenker här:

https://www.dbschenker.com/se-sv/hallbarhet/miljo-och-hallbarhet

Giftfria materialval och kemikalier.

Källsortering samt kassering av icke fungerande produkter.

Dessa är några punkter där vi kan bidra i stor utsträckning och där vi hela tiden vill bli bättre med i takt med Sveriges miljömål.

De 16 miljömålen är: 

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv

Vi har även med hållbarhetsperspektivet i alla affärer vi genomför tillsammans med kunder där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet alltid är en del av våra lösningar. Som ett exempel så tittar vi alltid på att förbättra vår logistik och våra leveranser, inte på det mest kostnadseffektiva alternativen utan det mest hållbara och miljövänliga. 
Vi tar hänsyn till platsernas och befolkningens olikhet och mångfald, och hur nyttor respektive onyttor fördelas mellan män och kvinnor eller mellan grupper med olika socioekonomisk status. Det är viktigt för oss med jämställdhet och likabehandling mellan människor.

Vi bedriver ett strukturerat arbetsmiljöarbete på Now Boarding AB där medarbetarnas fysiska och psykiska välmående följs månadsvis genom pulsmätningar. Vi genomför även årliga medarbetarsamtal där arbetsmiljön finns med som en stående punkt.

Dessutom genomförs årliga skyddsronder med fokus på ergonomi och fysisk arbetsmiljö. Utifrån dessa forum upprättas sedan handlingsplaner som syftar till att ständigt förbättra och anpassa arbetsmiljön efter medarbetarnas behov.

Efterlevnad av lagar och föreskrifter inom området medicintekniska hjälpmedel och sjukvårdsutrustning

Now Boarding AB har egen juridisk kompetens inom marknadsrätt och samarbetar med ett antal partners inom affärsjuridik och immaterialrätt.

Ledning av kvalitetsarbete och hur våra kvalitetskrav och mål uppfylls

Now Boarding AB styr verksamheten med hjälp av ett balanserat styrkort. Styrkortet uppdateras årligen av samtliga medarbetare och innehåller övergripande kvalitetsmål och målsättningar för hur våra kunder ska uppfatta vår levererade kvalitet. Styrkortets mål bryts sedan ned till aktiviteter av bolagets ledningsgrupp och arbetas därefter kontinuerligt med. Kundnöjdhet, NKI-värde och NPS-värde mäts årligen för att säkerställa att kvalitetsmålen uppfylls.

Hur kunders krav på leverans ska uppfyllas

Now Boarding AB vill vara en bra samarbetspartner till sina kunder, därför ser vi alltid till att följa och kvalitetssäkra alla våra affärer. Vi ställer höga krav på oss själva. Genom mångårig erfarenhet i branschen, men också genom att i olika steg innan leverans kvalitetssäkra affären genom bolagets interna och externa kompetenser vet vi att vi levererar bra slutprodukter till våra kunder.

Som konsult är uppdragsgivarens omdöme en av de viktigaste kvalitetssäkringarna över tid. Ett bra utfört arbete leder till fler uppdrag. För att skapa långsiktigt hållbara samarbeten krävs att man kontinuerligt och ibland självrannsakande tittar sig i spegeln. Vad gick bra? Mötte vi målen? Kan vi effektivisera processen till nästa gång? För att inte missa det som kanske är mest centralt för att hela tiden utvecklas har vi lagt in utvärderingen som en fast punkt i vår arbetsmodell.

Så ofta det är möjligt vill vi utvärdera avslutade projekt utifrån de specifika målsättningarna. Uppföljning kan ske mot affärssmål, effektmål eller varumärkesmål. Vi erbjuder såväl marknadsundersökningar som nuläges- och effektmätningar av olika slag. Självklart är även samarbetet en viktig del i utvärderingen, så att vi lär oss vad vi kan förbättra till nästa gång.

Fortlöpande utveckling, förbättring och säkring av vårt kvalitets-ledningssystem

För att fortlöpande utveckla kvalitetslednings-systemet och fostra en kvalitetskultur arbetar Now Boarding AB med daglig styrning, i form av pulsmöten, för att kontinuerligt fånga upp och åtgärda kvalitetsavvikelser. Vi genomför också AAR (After Action Review) på genomförda affärer, vilket är en form av utvärdering som syftar till ständigt lärande och kvalitetsförbättringar.

Ägare och ledning ansvarar för att årligen se över och uppdatera företagets vision, uppdrag och policy samt omsätta dessa till konkreta mål som formuleras och kvantifieras i verksamheten.

Medarbetaransvar: Alla har ett ansvar att arbeta på ett säkert sätt, leverera kvalitet och följa rutiner och riktlinjer som förebygger personskador, egendomsskador och negativa effekter på miljön och omgivningen.

Omvärldsfaktorer: Trots en högst osäker omvärld med pandemi, krig och ökad inflation så har vi på Now Boading AB med säkerhet kunnat leverera produkter till våra kunder enligt överenskommelse.
Utöver ett konsekvent arbete med våra leverantörer så har några ytterligare åtgärder gjorts föra att säkra våra leveranser.

Vi har ökat vår lagerhållning med 25% för att garantera leveranser.
Vi har kalkylerat tidigare års leveranser så att vi ligger i linje med god marginal.
Vi har exkluderat vissa produkter i sortiment för att kunna säkerställa våra avtalsleveranser

Analys av- och risker i leveranskedjan

Eftersom Now Boarding AB inte står för någon egen produktion så värdesätter vi att våra producenter utför ett konsekvent arbete med kvalitets, miljö, hållbarhet och jämlikhetsfrågor.
Våra producenter kan idag visa upp certifikat för ISO 9001, ISO 14001 samt ISO13:485 där ISO9001 och ISO 13:485 inkluderar riskanalyser i leveranskedjan.
Vår verksamhet påverkas främst av logistik från producentens lager till vårt lager.
Dom faktorer vi identifierat som eventuella risker är således, krig i närområdet eller väder och vind.
Vi har fram till idag 2201121 inte påverkats av någon fördröjning i leveranskedjan, varken nationellt eller internationellt.
Se separata bilagor för certifikat.

En generell riskanalys för branschen och medicinskteknisk utrusning med källhänvisning

https://kriteriedatabas.upphandlingsmyndigheten.se/system/data/files/10/27668/Riskanalys%20medicinteknisk%20utrustning%20med%20källhänvisningar.pdf

8.Hållbarhets- och jämlikhetsfrågor

Att arbeta för att vara en jämställd och socialt hållbar arbetsplats har alltid varit en prioriterad uppgift för Now Boarding AB. Genom åren har vi alltid strävat efter att ha en balanserad mix av människor som representerar olika kulturer, miljöer och med jämlik könsfördelning. Vårt jämställdhetsarbete drivs av ledningsgruppen och hur vi arbetar regleras av vår jämställdhetspolicy. Policyn ligger till grund för att skapa en diskrimineringsfri arbetsmiljö där alla kan känna sig välkomna.

På Now Boarding AB skall kvinnor och män ha lika möjlighet till karriär och utveckling i arbetet. Våra medarbetare skall enbart värderas utifrån från kompetens och prestation oavsett kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.

Det är för oss viktigt att såväl kvinnors som mäns erfarenheter och värderingar tas tillvara och påverkar utvecklingen. En medveten inriktning skall vara att eftersträva en utjämning av lönerna i företaget och motverka lönediskriminering. Arbetsförhållandena skall utformas så att de i så stor utsträckning som det är praktiskt möjligt skall passa för såväl kvinnor som män.

Trakasserier eller mobbing beroende av kön, ras, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning får under inga omständigheter förekomma på företaget. Ett aktivt jämställdhetsarbete skall vara en naturlig del av personalpolitiken och syfta mot att skapa lika villkor och förutsättningar för utveckling i företaget.

Jämställdhetsarbetet skall syfta till att medarbetare:

 • Känner stolthet och trygghet i arbetet
 • Känner sig accepterade som individer på arbetsplatsen och bemöts med respekt av samtliga arbetskamrater
 • Känner att löner sätts baserat på faktorer som är beroende av prestation och kompetens
 • Upplever att utvecklingsmöjligheterna inom företaget är lika för alla
 • Ges möjligheten att utnyttja rättigheten och skyldigheten att vårda och uppfostra sina barn

Skall kunna delta i aktiviteter vid sidan av arbetet

9. Spårbarhet

Varje produkt är märkt enligt MDR. Varje enskild produkt har också ett individuellt serienummer för att kunna spåra produktens tillverkningsdatum och historik. Det underlättar också vid felanmälan och reklamation. Serienumret sitter tydligt markerat på produkternas chassi.

Hygienhjälpmedel

Duschstolar som förenklar och förebygger skador

Förflyttningshjälpmedel

Förflyttningshjälpmedel för ökad självständighet

Vårdmöbler

Tryckavlastande vårdmöbler för både hem och institutioner

Badrumssäkerhet

Badrumssäkerhet i stilren och elegant design