Om Northern Care

Om oss
Med rötterna i Norrland erbjuder vi utprovade healthcare-produkter från världsledande tillverkare för personer med nedsatt rörelseförmåga. Produkter med vars funktion är att förenkla, skydda och förebygga oönskade skador på både patienter och vårdpersonal. Dessutom är vi lite av en specialist på produkter för tunga brukare.
 

Vi gör helt enkelt livet lite enklare för både brukare och vårdgivare. 

Affärsidé

Northern Care agerar distributör för olika internationella sjukvårdsrelaterade produkter och lösningar. Northern Care skriver sk. distributörs-avtal med leverantörer och tillverkare som sedan importeras och säljs genom företagets kanaler på den svenska sjukvårdsmarknaden.

Affärsidén har kommit att revideras med tiden och omfattar i dag ett affärsområde ”sjukvårdsprodukter” 
Detta för att 100 % kunna fokusera och skapa värde i ett krävande men växande segment. Sjukvården brottas i dag med många utmaningar där en lösning är att upphandla produkter och tjänster som kan effektivisera och underlätta arbetet för vårdpersonal.
 

Vår Vision

Fysiska eller psykiska funktionshinder får aldrig leda till ett socialt funktionshinder. Vi levererar vårdlösningar och kunskap som förbättrar rörligheten och vardagen för personer med funktionshinder. Med 25 års erfarenhet omvandlar vi kunskap och erfarenhet i praktiken, och vi lyssnar alltid noggrant på våra användare.

Vårt Uppdrag

Vår vision är vår ledstjärna och genomsyrar hela vår verksamhet och sättet vi möter marknaden och våra kunders högt ställda förväntningar. Vi arbetar aktivt med att förbättra produkter, tjänster och processer. Vi söker alltid möjligheter att standardisera våra lösningar och produkter i syfte att förenkla och möta marknadens krav på kvalitet, säkerhet och miljö.

Värderingar

Vi lever våra värderingar vilka är.

1. Lyhörda

Genom att lyssna på marknaden, våra kunder och våra kunders krav skapar vi en miljö där vi snabbt anpassar oss och effektivare kan möta de utmaningar som våra kunder, brukare och marknader står inför.

2. Avtalsvillkor, Avvikelser, Reklamationer, Klagomål

Northern Care respekterar och anammar samtliga avtalsvillkor som ligger till grund för ett gott samarbete när det kommer till våra avtalskunder, region och kommun. Villkoren i avtalen förmedlas genom hela leverantörskedjan för att säkerställa, leveranssäkerhet, miljökrav, och kvalitetskrav som i sin tur ska leda till ett gott samarbete med företagets kunder.  

Vi strävar efter hög noggrannhet i allt vi gör, med 25 år i branschen har vi lärt oss att effektiva och dokumenterade interna och externa kundprocesser ger en högre kvalitet och ett ökat mervärde för våra kunder. Exempelvis, om en produkt går sönder byter vi ut den mot ny produkt under utredningen av den produkt som gått sönder.

För att undvika klagomål om våra produkter, strävar vi alltid efter att utbilda och informera våra kunder om handhavanden och olika användningsområden. Detta för att förebygga felanvändning av våra produkter som kan leda till klagomål.

Vid eventuella avvikelser i leveranskedjan har en kartläggning gjorts för att säkerställa vilken typ av avvikelser som skulle kunna ske och hur man hanterar dessa. Detta har skett i samråd med företagets tillverkare

Besök hos våra tillverkare sker löpande under åren för att säkerställa att våra leverantörer kan leverera utifrån eventuellt ställda avtalsvillkor och krav. Detta sker vid varje besök och noteras skriftligt. 

3. Kvalitetsmål

Vi genomför regelbunden uppföljning av leveranser och eventuella avvikelser samt kvalitetsärenden. Dessa uppföljningar genomförs antingen genom kunds önskemål eller förslagsvis varje kvartal tillsammans mellan kunden och oss leverantören. Förslag på agenda finns framtagen. Rutiner för ändamålet finns. Syftet är att undvika kostnader relaterade till processen.

Agenda:

• Leveranssäkerhet
• Uppföljning avvikelser, klagomål.
• terkoppling reklamationer.
• Kompetens och utbildningsbehov.

4. Engagemang

Vi har alltid som mål att överträffa våra kunders höga förväntningar. Medarbetare i alla led ska möta kunden med en positiv och engagerad attityd. Vi ska vara proaktiva och agera med stort ansvar.

5. Policy

För att minimera problem och reklamationer strävar vi alltid efter att göra 100 % rätt första gången.

Säkerställa att våra åtaganden överensstämmer med gällande CE märkningar, standarder NEN- EN-ISO 9001: 2008, BS EN ISO 13485: 2012 och NEN-EN-ISO 14001:2015
samt den nya förordningen om medicintekniska produkter (2017/745, MDR).

Upprätta arbetsbeskrivningar som tydliggör arbetsuppgifter och skapandet av goda arbetsvillkor, samt upprätta åtgärder för att förebygga olyckor och minskad sjukfrånvaro.

Skapa en motiverande och utvecklande arbetsmiljö där vi tar tillvara på medarbetares kunskap och initiativförmåga i syfte att skapa kontinuitet bland personalen.

En effektiv produktion i enlighet med tillverkningspraxis (GMP) som handlar om kontinuerlig information till alla anställda att på ett lättförståeligt sätt lyfta frågor om säkerhet, hälsa och miljö på arbetsplatsen.

Arbeta aktivt för att minska och förebygga miljöskador, miljöolägenheter, energi-förbrukningen och förpackningsavfall.

Kontinuerligt förbättra kundnöjdheten genom ett högt fokus på säkerhet, hälsa och miljöfrågor i syfte att skapa värde för våra kunder. Vår kundresa.

Förebygga skador genom att säkerställa att säkerheten och arbetet för alla berörda, inklusive tredje part sköts i enlighet med upprättade rutiner.

Underhålla och kontinuerligt förbättra processer, tjänster och produkter inom området kvalitet, säkerhet och miljö.

Aktivt utövande av ”social omsorg”, förebyggande och minskning av risker, skador eller olägenheter när det gäller luft, vatten och vatten markförorening, avfall och förorening. Detta görs genom regelbunden och aktiv dialog med organisationer och myndigheter inom området.

En ökad medvetenhet om inköp av produkter, tjänster och övrigt upphandlade leverantörer i syfte att minska koldioxidutsläppen. Bidra till att minska buller, energiförbrukning, avfall och luftföroreningar.

Miljöpolicy

Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.

Vi försöker att minska företagets energiförbrukning och strävar efter att släppa ut mindre. Exempelvis har vi valt att etablera lager och logistik centralt för våra kunder för att minimera transporter. Vi försöker också i den utsträckning det går samlasta leveranser.

Vi har ett anpassat eget lager och försöker hålla ett bra flöde gällande inköp från våra leverantörer. En bra logistik ger lägre miljöpåverkan genom färre leveranstillfällen.

Vi försöker planera vårt sälj och utbildningsarbete att innefatta sammanhållande leveranser och regioner. Detta för att undvika onödig körning. Om möjligt försöker vi genomföra möten via skype, videokonferens mm.

Vi utbildar medarbetare i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete. Exempelvis deltar vi på seminarier och föreläsningar som handlar om hållbarhet och miljöarbete.

Vi ställer också miljökrav på samarbetspartners och leverantörer. Vi har exempelvis valt att arbeta med leverantörer som på ett föredömligt sätt också arbetar med hållbarhetsfrågor.

Vi återvinner och sopsorterar så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.Eventuella avvikelser i miljöarbetet ska dokumenteras och presenteras för VD samt ledningsgrupp.

 

Hygienhjälpmedel

Duschstolar som förenklar och förebygger skador

Förflyttningshjälpmedel

Förflyttningshjälpmedel för ökad självständighet

Vårdmöbler

Tryckavlastande vårdmöbler för både hem och institutioner

Badrumssäkerhet

Badrumssäkerhet i stilren och elegant design