Om Northern Care

Om oss

Med rötterna i Norrland erbjuder vi utprovade healthcare-produkter från världsledande tillverkare för personer med nedsatt rörelseförmåga. Produkter med vars funktion är att förenkla, skydda och förebygga oönskade skador på både patienter och vårdpersonal. Dessutom är vi lite av en specialist på produkter för tunga brukare.

Vi gör helt enkelt livet lite enklare för både brukare och vårdgivare.

Affärsidé

Northern Care agerar distributör för olika internationella sjukvårdsrelaterade produkter och lösningar. Northern Care skriver sk. distributörs-avtal med leverantörer och tillverkare som sedan importeras och säljs genom företagets kanaler på den svenska sjukvårdsmarknaden.

Affärsidén har kommit att revideras med tiden och omfattar i dag ett affärsområde ”sjukvårdsprodukter”

Detta för att 100 % kunna fokusera och skapa värde i ett krävande men växande segment. Sjukvården brottas i dag med många utmaningar där en lösning är att upphandla produkter och tjänster som kan effektivisera och underlätta arbetet för vårdpersonal.

Vår Vision

Fysiska eller psykiska funktionshinder får aldrig leda till ett socialt funktionshinder. Vi levererar vårdlösningar och kunskap som förbättrar rörligheten och vardagen för personer med funktionshinder. Med 25 års erfarenhet omvandlar vi kunskap och erfarenhet i praktiken, och vi lyssnar alltid noggrant på våra användare.

Vårt Uppdrag

Vår vision är vår ledstjärna och genomsyrar hela vår verksamhet och sättet vi möter marknaden och våra kunders högt ställda förväntningar. Vi arbetar aktivt med att förbättra produkter, tjänster och processer. Vi söker alltid möjligheter att standardisera våra lösningar och produkter i syfte att förenkla och möta marknadens krav på kvalitet, säkerhet och miljö.

Lyhörda

Genom att lyssna på marknaden, våra kunder och våra kunders krav skapar vi en miljö där vi snabbt anpassar oss och effektivare kan möta de utmaningar som våra kunder, brukare och marknader står inför.

Avtalsvillkor, Avvikelser, Reklamationer, Klagomål

Northern Care respekterar och anammar samtliga avtalsvillkor som ligger till grund för ett gott samarbete när det kommer till våra avtalskunder, regioner och kommuner. Villkoren i avtalen förmedlas genom hela leverantörskedjan för att säkerställa, leveranssäkerhet, miljökrav, och kvalitetskrav som i sin tur ska leda till ett gott samarbete med företagets kunder.

Vi strävar efter hög noggrannhet i allt vi gör, med 25 år i branschen har vi lärt oss att effektiva och dokumenterade interna och externa kundprocesser ger en högre kvalitet och ett ökat mervärde för våra kunder. Exempelvis, om en produkt går sönder byter vi ut den mot ny produkt under utredningen av den produkt som gått sönder.

För att undvika klagomål om våra produkter, strävar vi alltid efter att utbilda och informera våra kunder om handhavanden och olika användningsområden. Detta för att förebygga felanvändning av våra produkter som kan leda till klagomål.

Vid eventuella avvikelser i leveranskedjan har en kartläggning gjorts för att säkerställa vilken typ av avvikelser som skulle kunna ske och hur man hanterar dessa. Detta har skett i samråd med företagets tillverkare. Mer om hur vi hanterar spårbarheten från tillverkningsdatum under kapitlet spårbarhet.

Besök hos våra tillverkare sker löpande under åren för att säkerställa att våra leverantörer kan leverera utifrån eventuellt ställda avtalsvillkor och krav. Detta sker vid varje besök och noteras skriftligt.

Kvalitetsmål

Vi genomför regelbunden uppföljning av leveranser och eventuella avvikelser samt kvalitetsärenden. Dessa uppföljningar genomförs antingen genom kunds önskemål eller förslagsvis varje kvartal tillsammans mellan kunden och oss leverantören. Förslag på agenda finns framtagen. Rutiner för ändamålet finns. Syftet är att undvika kostnader relaterade till processen.

Agenda:

• Leveranssäkerhet
• Uppföljning avvikelser, klagomål.
• Återkoppling reklamationer.
• Kompetens och utbildningsbehov.

Engagemang

Vi har alltid som mål att överträffa våra kunders höga förväntningar. Medarbetare i alla led ska möta kunden med en positiv och engagerad attityd. Vi ska vara proaktiva och agera med stort ansvar.

Policy

För att minimera problem och reklamationer strävar vi alltid efter att göra 100 % rätt första gången.

Säkerställa att våra åtaganden överensstämmer med gällande CE märkningar, standarder NENEN- ISO 9001: 2008, BS EN ISO 13485: 2012 och NEN-EN-ISO 14001:2015 samt den nya förordningen om medicintekniska produkter (2017/745, MDR).

Upprätta arbetsbeskrivningar som tydliggör arbetsuppgifter och skapandet av goda arbetsvillkor, samt upprätta åtgärder för att förebygga olyckor och minskad sjukfrånvaro.

Skapa en motiverande och utvecklande arbetsmiljö där vi tar tillvara på medarbetares kunskap och initiativförmåga i syfte att skapa kontinuitet bland personalen.

En effektiv produktion i enlighet med tillverkningspraxis (GMP) som handlar om kontinuerlig information till alla anställda att på ett lättförståeligt sätt lyfta frågor om säkerhet, hälsa och miljö på arbetsplatsen.

Arbeta aktivt för att minska och förebygga miljöskador, miljöolägenheter, energi-förbrukningen och förpackningsavfall.

Kontinuerligt förbättra kundnöjdheten genom ett högt fokus på säkerhet, hälsa och miljöfrågor i syfte att skapa värde för våra kunder. Vår kundresa.

Förebygga skador genom att säkerställa att säkerheten och arbetet för alla berörda, inklusive tredje part sköts i enlighet med upprättade rutiner.

Underhålla och kontinuerligt förbättra processer, tjänster och produkter inom området kvalitet, säkerhet och miljö.

Aktivt utövande av ”social omsorg”, förebyggande och minskning av risker, skador eller olägenheter när det gäller luft, vatten och vatten markförorening, avfall och förorening. Detta görs genom regelbunden och aktiv dialog med organisationer och myndigheter inom området.

En ökad medvetenhet om inköp av produkter, tjänster och övrigt upphandlade leverantörer i syfte att minska koldioxidutsläppen. Bidra till att minska buller, energiförbrukning, avfall och luftföroreningar.

Northern Care tolererar inte någon form av korruption, mutor eller oetiska affärsmetoder. anställda i bolaget måste avstå från att erbjuda, ge, kräva eller ta emot mutor eller andra otillbörliga förmåner.

Barnarbete tolereras inte i någon form. Ingen får anställas som inte uppnått åldern för slutförd obligatorisk grundskola eller som är yngre än 15 år, såvida inte lokal lagstiftning föreskriver en högre åldersgräns.

Ledningen ansvarar för att erbjuda åldersanpassade arbetsvillkor, arbetstider och lön, i enlighet med tillämplig lokal lagstiftning, för minderåriga anställda.

Om ett barn påträffas i arbete på en arbetsplats där någon av Northern Cares produkter eller komponenter tillverkas, måste åtgärder vidtas som syftar till att tillvarata barnets intressen, samt bibehåller eller förbättrar barnets sociala situation. Detta gäller i hela leveranskedjan.

Externa referenser:

 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • ISO14001
 • ISO26000
 • BS OHSAS 18001
 • SA8000
 • UN Global Compact
 • International Bill of Human Rights
 • FN:s vägledande principförklaring om företag och mänskliga rättigheter
 • Barns rättigheter och affärsprinciper
 • ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet

ILO-konventionerna:

 • C1, Konventionen om arbetstid (industri), 1919
 • C29, Konventionen om tvångsarbete, 1930
 • C87, Konventionen om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, 1948 C98, Konventionen om organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt, 1949 C100, Konventionen om lika lön, 1951
 • C105, Konventionen om avskaffande av tvångsarbete, 1957
 • C111, Konventionen om diskriminering (anställning och yrkesutövning), 1958 C131, Konventionen om fastställande av minimilöner, 1970
 • C138, Konventionen om minimiålder, 1973
 • C182, Konventionen om värsta formerna av barnarbete, 1999

Kvalitetsledning- och miljö

Våra kunder bedriver olika typer av verksamheter och har olika förutsättningar, därför försöker vi vara flexibla i hur vi arbetar, vara lyhörd och anpassa oss så bra det går utifrån våra kunders efterfrågan och önskemål. Vi använder i grunden en validerad och beprövad arbetsprocess som baseras på ISO 9001.

Eftersom vi inte har någon egen tillverkning så värdesätter vi att våra samarbetspartners och leverantörer har legitima arbetssätt och certifikat som ett kvitto på hög kvalitet och standard.

Utgångspunkt för kvalitetsarbetet är nyttan, vad tillför våra produkter till marknaden, vilken skillnad gör dessa för användaren och hur kan man minska kostnader och slitage genom att jobba med våra produkter.
Vår första utgångspunkt är alltid nyttan, eller hur kan vi hjälpa våra kunder att minska kostnad och onödigt slitage på personal ute i verksamheterna.

Vilken utmaning ska vi bidra till att lösa? En viktig parameter för kvalitetssäkring är att förstå nyttan och vilken skillnad den kan göra och tillsammans med kunden definiera önskat läge och resultat efter en affär tillsammans med oss.

Vårt arbete med miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Inom ramen för vår egen verksamhet arbetar vi för att minska miljöbelastningen. Vi ska följa tillämplig miljölagstiftning och andra miljökrav samt i det dagliga arbetet vara ett föredöme genom att minska miljöbelastningen. Vi beaktar miljöaspekter vid inköp av förbrukningsmaterial, fordon, utrustning, resor samt tjänster. Som ett exempel på detta så använder vi bara elbilar som tjänstefordon och källsorterar allt avfall. Vi strävar efter en lägre energiförbrukning. I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare. Vi minskar negativ miljöpåverkan genom utbildning.

Sverige har 16 miljökvalitetsmål mot agenda 2030. Där vill vi göra vad vi kan för att bidra och på så sätt också arbeta succesivt, och målinriktat med en ambition att minska vår klimatpåverkan.

Effektiva leveranser med en samarbetspartner inom logistik med tydliga miljömål och med en ambition att bli helt utsläppsfria.

Som en del i vårt arbete med att minska på vårt klimatavtryck kan man sedan våren 2022 ladda hem manual till respektive produkt genom en QR-kod som sitter placerad på produkterna istället för att vi vid varje leveranstillfälle skickar med en fysisk manual.

Mer information om vår logistikpartner Schenker här:
https://www.dbschenker.com/se-sv/hallbarhet/miljo-och-hallbarhet

Giftfria materialval och kemikalier.

Källsortering samt kassering av icke fungerande produkter.

Dessa är några punkter där vi kan bidra i stor utsträckning och där vi hela tiden vill bli bättre med i takt med Sveriges miljömål.

De 16 miljömålen är:

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv

Vi har även med hållbarhetsperspektivet i alla affärer vi genomför tillsammans med kunder där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet alltid är en del av våra lösningar. Som ett exempel så tittar vi alltid på att förbättra vår logistik och våra leveranser, inte på det mest kostnadseffektiva alternativen utan det mest hållbara och miljövänliga.

Vi tar hänsyn till platsernas och befolkningens olikhet och mångfald, och hur nyttor respektive onyttor fördelas mellan män och kvinnor eller mellan grupper med olika socioekonomisk status. Det är viktigt för oss med jämställdhet och likabehandling mellan människor.

Vi bedriver ett strukturerat arbetsmiljöarbete på Northern Care där medarbetarnas fysiska och psykiska välmående följs månadsvis genom pulsmätningar. Vi genomför även årliga medarbetarsamtal där arbetsmiljön finns med som en stående punkt.
Dessutom genomförs årliga skyddsronder med fokus på ergonomi och fysisk arbetsmiljö. Utifrån dessa forum upprättas sedan handlingsplaner som syftar till att ständigt förbättra och anpassa arbetsmiljön efter medarbetarnas behov.

Efterlevnad av lagar och föreskrifter inom området medicintekniska hjälpmedel och sjukvårdsutrustning.

Northern Care har egen juridisk kompetens inom marknadsrätt och samarbetar med ett antal partners inom affärsjuridik och immaterialrätt.

Ledning av kvalitetsarbete och hur våra kvalitetskrav och mål uppfylls
Northern Care styr verksamheten med hjälp av ett balanserat styrkort. Styrkortet uppdateras årligen av samtliga medarbetare och innehåller övergripande kvalitetsmål och målsättningar för hur våra kunder ska uppfatta vår levererade kvalitet. Styrkortets mål bryts sedan ned till aktiviteter av bolagets ledningsgrupp och arbetas därefter kontinuerligt med. Kundnöjdhet, NKI-värde och NPS-värde mäts årligen för att säkerställa att kvalitetsmålen uppfylls.

Hur kunders krav på leverans ska uppfyllas

Northern Care vill vara en bra samarbetspartner till sina kunder, därför ser vi alltid till att följa och kvalitetssäkra alla våra affärer. Vi ställer höga krav på oss själva. Genom mångårig erfarenhet i branschen, men också genom att i olika steg innan leverans kvalitetssäkra affären genom bolagets interna och externa kompetenser vet vi att vi levererar bra slutprodukter till våra kunder.

Som konsult är uppdragsgivarens omdöme en av de viktigaste kvalitetssäkringarna över tid. Ett bra utfört arbete leder till fler uppdrag. För att skapa långsiktigt hållbara samarbeten krävs att man kontinuerligt och ibland självrannsakande tittar sig i spegeln. Vad gick bra? Mötte vi målen? Kan vi effektivisera processen till nästa gång? För att inte missa det som kanske är mest centralt för att hela tiden utvecklas har vi lagt in utvärderingen som en fast punkt i vår arbetsmodell.

Så ofta det är möjligt vill vi utvärdera avslutade projekt och affärer utifrån de specifika målsättningarna. Uppföljning kan ske mot affärssmål, effektmål eller varumärkesmål. Vi erbjuder såväl marknadsundersökningar som nuläges- och effektmätningar av olika slag. Självklart är även samarbetet en viktig del i utvärderingen, så att vi lär oss vad vi kan förbättra till nästa gång.

Fortlöpande utveckling, förbättring och säkring av vårt kvalitets-ledningssystem

För att fortlöpande utveckla kvalitetslednings-systemet och fostra en kvalitetskultur arbetar Northern Care med daglig styrning för att kontinuerligt fånga upp och åtgärda kvalitetsavvikelser. Vi genomför också AAR (After Action Review) på genomförda affärer, vilket är en form av utvärdering som syftar till ständigt lärande och kvalitetsförbättringar.

Ägare och ledning ansvarar för att årligen se över och uppdatera företagets vision, uppdrag och policy samt omsätta dessa till konkreta mål som formuleras och kvantifieras i verksamheten.

Medarbetaransvar: Alla har ett ansvar att arbeta på ett säkert sätt, leverera kvalitet och följa rutiner och riktlinjer som förebygger personskador, egendomsskador och negativa effekter på miljön och omgivningen.

Hållbarhets- och jämlikhetsfrågor

Att arbeta för att vara en jämställd och socialt hållbar arbetsplats har alltid varit en prioriterad uppgift för Northern Care. Genom åren har vi alltid strävat efter att ha en balanserad mix av människor som representerar olika kulturer, miljöer och med jämlik könsfördelning. Vårt jämställdhetsarbete drivs av ledningsgruppen och hur vi arbetar regleras av vår jämställdhetspolicy. Policyn ligger till grund för att skapa en diskrimineringsfri arbetsmiljö där alla kan känna sig välkomna.

På Northern Care skall kvinnor och män ha lika möjlighet till karriär och utveckling i arbetet. Våra medarbetare skall enbart värderas utifrån från kompetens och prestation oavsett kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.

Det är för oss viktigt att såväl kvinnors som mäns erfarenheter och värderingar tas tillvara och påverkar utvecklingen. En medveten inriktning skall vara att eftersträva en utjämning av lönerna i företaget och motverka lönediskriminering. Arbetsförhållandena skall utformas så att de i så stor utsträckning som det är praktiskt möjligt skall passa för såväl kvinnor som män.

Trakasserier eller mobbing beroende av kön, ras, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning får under inga omständigheter förekomma på företaget. Ett aktivt jämställdhetsarbete skall vara en naturlig del av personalpolitiken och syfta mot att skapa lika villkor och förutsättningar för utveckling i företaget.

Jämställdhetsarbetet skall syfta till att medarbetare:

 • Känner stolthet och trygghet i arbetet
 • Känner sig accepterade som individer på arbetsplatsen och bemöts med respekt av samtliga arbetskamrater
 • Känner att löner sätts baserat på faktorer som är beroende av prestation och kompetens
 • Upplever att utvecklingsmöjligheterna inom företaget är lika för alla
 • Ges möjligheten att utnyttja rättigheten och skyldigheten att vårda och uppfostra sina barn. Skall kunna delta i aktiviteter vid sidan av arbetet.

Spårbarhet

Varje produkt är märkt enligt MDR. Varje enskild produkt har också ett individuellt serienummer för att kunna spåra produktens tillverkningsdatum och historik. Det underlättar också vid felanmälan och reklamation. Serienumret sitter tydligt markerat på produkternas chassi.

Uppdatering av policys och styrdokument sker löpande av företagets VD.

Hygienhjälpmedel

Duschstolar som förenklar och förebygger skador

Förflyttningshjälpmedel

Förflyttningshjälpmedel för ökad självständighet

Vårdmöbler

Tryckavlastande vårdmöbler för både hem och institutioner

Badrumssäkerhet

Badrumssäkerhet i stilren och elegant design